Averaging Pitot Tubes

STACK FLOW MEASUREMENT OF EMISSIONS

EMCO PITOBARAveraging Pitot Tubes เป็นที่ยอมรับและมั่นคงอย่างแพร่หลาย มีความแม่นยำสูงในการวัดการไหล The EMCO PITOBAR มีในตลาดมานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะการวัด Air Flow ในขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อดีคือ ติดตั้งง่าย สูญเสียความดันต่ำ

Environmental stack flow emission measurement

เนื่องจากความต้องการของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยการเผาไหม้ใช้มากขึ้นสำหรับการรายงานในโรงงานตรวจสอบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การติดตั้งของ Pitobar สามารถใส่ pitobar ในปล่องที่ใหญ่กว่า 2.5 m ของเส้นผ่าศูนย์กลางใส่ pitobar ลงไปในปล่อง 40 %

Pressure and temperature compensation, for direct mass flow measurement

โดยการติดตั้ง transmitter มันเป็นการวัด mass flow ทำการคำนวนชดเชยความดัน differential pressure and temperature

 

 


EMCO Averaging Pitot Tube Type PITOBAR

EMCO PITOBAR1

EMCO Averaging Pitot Tube type PITOBAR ใช้สำหรับการวัดการไหลของของเหลว,ก๊าซ,ไอน้ำในท่อ ซึ่งสอดคล้องตามหลักการ differnetial pressure และกฏ Berniuilli’s

รายละเอียดเพิ่มเติม : pitobar EN